ΕΥΦΥΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΡΟΔΑΚΙΝΟΥ

Το SmartPeach είναι έργο χρηματοδοτούμενο από τη Δράση «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» ΕΠΑνΕΚ – ΕΣΠΑ 2014-2020. Κύρια χαρακτηριστικά του είναι τα εξης:

  • Ανάπτυξη τεχνικών ευφυούς γεωργίας

    Το SmartPeach στοχεύει στην ανάπτυξη μιας λειτουργικής πλατφόρμας που θα αξιοποιεί δεδομένα από επιστημονικά προγνωστικά μοντέλα που θα αναπτυχθούν στους τομείς φυτοπροστασίας και άρδευσης για την συγκεκριμένη καλλιέργεια.

  • Υποστηρικτική υπηρεσία στις αποφάσεις του Γεωργικού Συμβούλου

    Η υλοποίηση της πλατφόρμας θα υποστηρίζει τη δημιουργία εξειδικευμένων συμβουλών για τη διαχείριση των εισροών και των καλλιεργητικών πρακτικών στους οπωρώνες ροδάκινου, λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά της εκάστοτε ποικιλίας και του αγροκτήματος.

  • Μείωση κόστους καλλιέργειας & βελτίωση ποιότητας καρπού

    Η ορθολογική διαχείριση των εισροών έχει ως στόχο την μείωση του κόστους της καλλιέργειας του συμπύρηνου και επιτραπέζιου ροδάκινου, αλλά και τη βελτίωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών του.