Στο έργο SmartPeach η εφαρμογή τεχνικών της Ευφυούς Γεωργίας στην καλλιέργεια ροδάκινου θα οδηγήσει στην εύστοχη αντιμετώπιση εχθρών και ασθενειών, καθώς και στον προσδιορισμό του χρόνου και της ποσότητας άρδευσης αξιοποιώντας την ‘Πληροφορία’ με γρήγορο και έξυπνο τρόπο και μετατρέποντας την σε προσαρμοσμένη και λειτουργική συμβουλή που μπορεί να ακολουθήσει ο παραγωγός.

Το έργο SmartPeach θα εκμεταλλευτεί ένα σύνολο δεδομένων που προέρχονται από διάφορες πηγές επιστημονική γνώση, εμπειρία παραγωγού και συλλογή δεδομένων πεδίου από ένα δίκτυο τηλεμετρικών σταθμών, τα οποία θα τροφοδοτούν ένα λογισμικό εφαρμογών για την δημιουργία συγκεκριμένων προγνωστικών μοντέλων φυτοπροστασίας και άρδευσης της καλλιέργεια ροδάκινου.

Το έργο SmartPeach θα διαρκέσει 36 μήνες (Μ) και θα ακολουθήσει μια μεθοδολογία σταδιακής υλοποίησης που απαρτίζεται από πέντε (5) ενότητες εργασίας (ΕΕ). Πιο συγκεκριμένα οι ΕΕ του έργου είναι:

  • ΕΕ1: Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης, Καθορισμός Απαιτήσεων και Δεικτών Απόδοσης

  • ΕΕ2: Διαμόρφωση Υποδομής Συλλογής και Ανάλυσης Δεδομένων

  • ΕΕ3: Ανάπτυξη εξειδικευμένων μοντέλων ευφυούς γεωργίας

  • ΕΕ4: Ανάπτυξη πλατφόρμας ευφυούς γεωργίας

  • ΕΕ5: Αξιολόγηση Αποτελεσμάτων

Η ανάπτυξη της μεθοδολογίας του έργου απεικονίζεται στο παρακάτω διάγραμμα ροής, όπου παρατηρείται η αλληλοτροφοδοτούμενη σχέση των πέντε ενοτήτων εργασίας:

Στην ΕΕ1 αποτυπώνεται η υφιστάμενη κατάσταση και προσδιορίζονται οι δείκτες απόδοσης του έργου. Η ΕΕ2 αφορά την προετοιμασία των υποδομών για την συλλογή των δεδομένων. Στην ΕΕ3 δημιουργούνται τα μοντέλα φυτοπροστασίας και άρδευσης, τα οποία θα τροφοδοτήσουν το λογισμικό το οποίο θα σχεδιαστεί και αναπτυχθεί στην ΕΕ4. Η αξιολόγηση της πλατφόρμας Ευφυούς Γεωργίας θα πραγματοποιηθεί στη ΕΕ5, καθώς και όλες οι διεργασίες διάχυσης και προβολής του έργου.