Το SmartPeach είναι ένα χρηματοδοτούμενο έργο από τη Δράση «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» που σκοπεύει να καλύψει την ανάγκη για τη δημιουργία νέων καινοτόμων υπηρεσιών βασισμένων σε τεχνολογία και εξειδικευμένη γνώση στον τομέα της Αγροδιατροφής. Η χρήση νέων τεχνολογιών στη γεωργία καθιστά εφικτή την επίτευξη παράλληλων στόχων, της παραγωγής ενός ανταγωνιστικού προϊόντος με περιβαλλοντικά οφέλη από την μείωση των εισροών στο χωράφι.

Ως αντικείμενό του, το έργο SmartPeach έχει την υιοθέτηση βέλτιστων καλλιεργητικών πρακτικών με την αξιοποίηση τεχνικών ευφυούς γεωργίας στην καλλιέργεια ροδάκινου. Η βελτιστοποίηση αφορά την διαχείριση των εισροών που θα έχει ως τελικό όφελος την επιθυμητή μείωση του κόστους παραγωγής ανά στρέμμα καλλιέργειας, αλλά και βελτίωση της ποιότητας του συμπύρηνου και επιτραπέζιου ροδάκινου.

Οι τεχνικές ευφυούς γεωργίας αφορούν την ανάπτυξη προγνωστικών μοντέλων στους τομείς φυτοπροστασίας και άρδευσης, προσαρμοσμένων στις ιδιαιτερότητες των περιοχών, των συγκεκριμένων ποικιλιών ροδάκινου.

Στόχος του είναι ανάπτυξη και αξιοποίηση τεχνικών ευφυούς γεωργίας για την προώθηση των βέλτιστων καλλιεργητικών πρακτικών με απώτερο σκοπό τη μείωση του κόστους παραγωγής ανά στρέμμα καλλιέργειας με παράλληλη βελτίωση της ποιότητας του συμπύρηνου και επιτραπέζιου ροδάκινου.

Οι υπηρεσίες της Ευφυούς Γεωργίας που μπορούν να αξιοποιηθούν από τους αγρότες αφορούν:

  • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες:

    συλλογή & επεξεργασία δεδομένων από όλες τις πηγές, όπως τηλεσκοπικές μέθοδοι (π.χ. δείκτες βλάστησης), τηλεμετρικοί αισθητήρες (εδαφικοί και κλιματικοί παράμετροι), παρατηρήσεις πεδίου και καλλιεργητικές πρακτικές, που θα υποστηρίζει τον Γεωργικό Σύμβουλο στην παραγωγή φθηνών και εύστοχων συμβουλών και στην επικοινωνία του με τους παραγωγούς, για την πρόληψη και αντιμετώπιση εχθρών και ασθενειών καθώς και τον ακριβή προσδιορισμό της προτεινόμενης άρδευσης

  • Προειδοποιήσεις Κινδύνου:

    συνεχόμενη ροή δεδομένων στο σύστημα που επιτρέπει την παρακολούθηση και τον έλεγχο των αποτελεσμάτων εφαρμογής των συμβουλών

Από την εφαρμογή των υπηρεσιών Ευφυούς Γεωργίας αναμένεται η επίτευξη των μετρήσιμων αποτελεσμάτων:

Περιγραφή Στόχου Δείκτες Απόδοσης (KPIs)
Βελτίωση αποδοτικότητας και μείωση απωλειών χρήσης του λιπάσματος 30%
Μείωση της χρήσης παρασιτοκτόνων σε οπωρώνες 20%
Μείωση της κατανάλωσης νερού 20%
Μείωση συνολικού κόστους παραγωγής ανά στρέμμα 25%